Kamuya bin 257 memur atama kadrosu verildi – 2019 yılı 3. kontenjan dağıtımı yapıldı.

0
138

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2019 yılına ilişkin olarak 3. Kontenjan dağılımı yapıldı. Üniversitelere 800 ilave tama izni verilirken bazı kamu kurumlarına da 457 atama izni verildi.

Kamu kurumlarına verilecek atama izinleri; Avrupa Birliği Başkanlığında Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde İl-Göç-Uzman-Yardımcısı, Türkiye Yazma Eserler Kurumunda Yazma Eser Uzman Yardımcısı atamaları için kullanılabilecektir.

06/11/2019- 2019-386 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının yapabilecekleri atama sayılarına ilişkin 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Karan eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Karaim yürürlüğe konulmasına, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

06/11/2019 TARİHLİ VE 2019/386 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1 – (1) Bazı kamu idare, kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karara ekli listelerde belirtilen atama sayılarına ilave olarak kullanabilecekleri atama sayıları ekli (l)jve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.

MADDE 2 – (1) 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ö) bendi eklenmiştir.

“ö) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde yükseköğretim birimini devreden üniversitelerden söz konusu birimleri devralan üniversitelerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil derslerini vermek üzere kullanılacak öğretim görevlisi kadrolarına Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek sayıyı geçmemek üzere yapılacak atamalar,”

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

3 BAKANLIK VE 2 KURUMA 457 KADRO

İçişleri Bakanlığına 200, Ticaret Bakanlığına 7, Avrupa Birliği Başkanlığına 20, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne 200, Türkiye Yazma Eserler Kurumuna 30 olmak üzere toplam 457 memur alımı için atama izni verildi.

YÖK VE ÜNİVERSİTELERE 800 KADRO

Aksaray Üniversitesi 5, Ankara Üniversitesi 15, Bingöl Üniversitesi 5, Boğaziçi Üniversitesi 15, Çukurova Üniversitesi 5, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10, Bursa Uludağ Üniversitesi 10, Düzce Üniversitesi 5, Ege Üniversitesi 10.

Erciyes Üniversitesi 15, Gazi Üniversitesi 15, Gebze Teknik Üniversitesi 15, Hacettepe Üniversitesi 15, İstanbul Teknik Üniversitesi 15, İstanbul Üniversitesi 15, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 15, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi 15, Kastamonu Üniversitesi 5, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 5.

Muş Alparslan Üniversitesi 5, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 15, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5, Siirt Üniversitesi 5, Selçuk Üniversitesi 10, Uşak Üniversitesi 5, Yıldız Teknik Üniversitesine 10 ve yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar için 535 olmak üzere toplam 800 kadro verildi.

Karar tam metni ve listeler için TIKLAYINIZ.

1 SAYILI LİSTE

KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI

KURUM ADI    İZİN VERİLEN ATAMA SAYISI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI   200

TİCARET BAKANLIĞI   7

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI  20

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   200

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU  30

TOPLAM 457

Söz konusu atama izinleri sadece; Avrupa Birliği Başkanlığında Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı atamaları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde İl-Göç-Uzman-Yardımcısı atamaları, Türkiye Yazma Eserler Kurumunda Yazma Eser Uzman Yardımcısı atamaları için kullanılabilecektir.

2 SAYILI LİSTE

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI

KURUM ADI KONTENJAN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ   5

ANKARA ÜNİVERSİTESİ   15

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ   5

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ   15

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   5

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ   10

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ   10

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ   5

EGE ÜNİVERSİTESİ10

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ   15

GAZİ ÜNİVERSİTESİ   15

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   15

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ   15

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   15

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ   15

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA   15

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ   15

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ   5

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ   5

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ   5

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   15

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ   5

SİİRT ÜNİVERSİRESİ   5

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ   10

UŞAK ÜNİVERSİTESİ   5

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   10

Ülkenin kalkınmasında ve bilim hayatının gelişmesinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar.

535TOPLAM800

Söz konusu 535 adet atama izninin yükseköğretim kurumları nezdinde dağılımını yapmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir

Kaynak : mymemur.com.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here